เทคนิคเพิ่ม/ลดตัวเลขง่าย ๆ ใน vim

ขณะที่เราอยู่ในโหมด command ->เลื่อน cursor ไปบนตัวเลขที่ต้องการ

  • Ctrl + a   เพิ่มค่าตัวเลขที่อยู่บน cursor  1 ตำแหน่ง
  • Ctrl + x   ลดค่าตัวเลขที่อยู่บน cursor 1 ตำแหน่ง

เครดิต :
http://vim.wikia.com/wiki/Cool_trick_to_change_numbers

การปิด auto service ของ mysql บน ubuntu 10.04

ถ้าไม่ต้องการให้ mysql ทำการเปิด service ขึ้นมาตอน boot ระบบให้ไปแก้ไขไฟล์ /etc/init/mysql.conf และ comment บรรทัด start on ให้หมด (ประมาณ 2-3 บรรทัด)

ตัวอย่างไฟล์ 10 บรรทัดแรก

# MySQL Service

description     “MySQL Server”
author          “Mario Limonciello <superm1@ubuntu.com>”

start on (net-device-up
          and local-filesystems
      and runlevel [2345])
stop on runlevel [016]

เมื่อทำการ comment บรรทัดดังกล่าวแล้วจะได้ไฟล์ที่มีลักษณะดังนี้

# MySQL Service

description     “MySQL Server”
author          “Mario Limonciello <superm1@ubuntu.com>”

#start on (net-device-up
#          and local-filesystems
#      and runlevel [2345])
stop on runlevel [016]

จากนั้นให้ทำการ reboot ระบบ ครับ : )

วิธีการนี้ ถ้าต้องการเปิด service ของ mysql  สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง

sudo service mysql start

ส่วนการปิด service ใช้คำสั่ง

sudo service mysql start

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม :