แก้ปัญหา ThaiPDF : Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated

ประมาณบรรทัด  770 แก้
 $mqr=get_magic_quotes_runtime();
  set_magic_quotes_runtime(0);
เป็น
if (version_compare(PHP_VERSION, '5.3.0', '<')) { 
      $mqr=get_magic_quotes_runtime(); 
      set_magic_quotes_runtime(0); 
}

จากนั้นตรงบรรทัดไหนที่มี set_magic_quotes ให้เพิ่ม 
if (version_compare(PHP_VERSION, '5.3.0', '<')) 
เป็นเงื่อนไขครอบไว้ทุกตัว

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
http://stackoverflow.com/questions/2217955/how-can-i-replace-the-deprecated-set-magic-quotes-runtime-in-php

การแก้ปัญหา “Notice: Undefined variable” และ “Notice: Undefined index”

ในบางครั้งที่เราเรียกใช้ตัวแปรใน PHP ที่ยังไม่กำหนดค่า หรืออ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เป็นค่า NULL นั้น PHP จะแสดงข้อความ

“Notice: Undefined variable”

หรือ

“Notice: Undefined index”

ในกรณีนี้ให้เราตรวจสอบค่าก่อนโดยใช้ฟังก์ชั่น isset( )  ก่อนเรียกใช้งานตัวแปรดังตัวอย่าง


$phone = isset( $objResult['PHONE'] ) ? $objResult['PHONE'] : " " ;
$email = isset($objResult['EMAIL']) ? $objResult['EMAIL'] : " " ;

ตัวอย่างด้านบนเป็นการตรวจสอบว่า ค่าตัวแปรที่อ่านจากฐานข้อมูล ฟิลด์ที่ชื่อ PHONE และ EMAIL นั้นมีค่าหรือไม่ถ้ามีจึงเอาค่าที่อ่านได้กำหนดให้กับตัวแปร แต่ถ้าไม่มีให้กำหนดเป็นค่าว่าง