คำย่อที่เห็นได้บ่อยใน mailling list

เวลาเราไปอ่าน mailing list เพื่อแก้ปัญหาในทางเทคนิคอาจเจอคำศัพท์ที่เป็นคำย่อบางคำที่เราอาจจะเอ๋อได้

พอดีผมไปค้นเจอใน linux mailing list มาจึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ เผื่อคนที่สนใจครับ  : )

 • AFAIK = As Far As I Know
 • AKA = Also Known As
 • ASAP = As Soon As Possible
 • BTW = By The Way (used to introduce some piece of information or question that is on a different topic but may be of interest)
 • COLA = comp.os.linux.announce (newsgroup)
 • ETA = Estimated Time of Arrival
 • FAQ = Frequently Asked Question
 • FUD = Fear, Uncertainty and Doubt
 • FWIW = For What It’s Worth
 • FYI = For Your Information
 • IANAL = I Am Not A Lawyer
 • IIRC = If I Recall Correctly
 • IMHO = In My Humble Opinion
 • IMNSHO = In My Not-So-Humble Opinion
 • IOW = In Other Words
 • LART = Luser Attitude Readjustment Tool (quoting Al Viro: “Anything you use to forcibly implant the clue into the place where luser’s head is”)
 • LUSER = pronounced “loser”, a user who is considered to indeed be a loser (idiot, drongo, wanker, dim-wit, fool, etc.)
 • OTOH = On The Other Hand
 • PEBKAC = Problem Exists Between Keyboard And Chair
 • ROTFL = Rolling On The Floor Laughing
 • RSN = Real Soon Now
 • RTFM = Read The Fucking Manual (original definition) or Read The Fine Manual (if you want to pretend to be polite)
 • TANSTAAFL = There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch (contributed by David Niemi, quoting Robert Heinlein in his science fiction novel ‘The Moon is a Harsh Mistress’)
 • THX = Thanks (thank you)
 • TIA = Thanks In Advance
 • WIP = Work In Progress
 • WRT = With Respect To

อ้อ เครดิตมาจาก page นี้ครับ http://www.kernel.org/pub/linux/docs/lkml/