เทคนิคการเขียน shell script I

sed technique

+การลบบรรทัดว่างๆ

sed ‘/^$/d’  <inputfile>

ex

ex -s เป็น silent mode ของ vim ซึ่งการใช้งานจะคล้ายๆ กับ sed แต่จะใช้ คำสั่งของ vim ซึ่งคนที่เก่ง vim จะได้ประโยชน์จากคำสั่งนี้มากมาย

+การลบบรรทัดว่างๆและบันทึกลงไฟล์เดิม

( echo  “g/^$/d”  ;echo “wq” ) | ex -s filename

+search & replace example

(echo  “%s/word1/word2/” ; echo “wq”) | ex -s filename
หรือ (echo  “%s/word1/word2/” ; echo “update”) | ex -s filename

ลิงค์ที่น่าสนใจ

http://vim.wikia.com/wiki/Best_Vim_Tips