การติดตั้ง NVIDIA driver สำหรับ CUDA 3.2RC

1.  ลบ NVIDIA driver อันเก่าออก
sudo apt-get –purge remove nvidia-*

2. เพิ่ม blacklist เข้าไปในไฟล์ /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist nouveau
blacklist vga16fb
blacklist rivafb
blacklist nvidiafb
blacklist rivatv

3. reboot เข้าไปในโหมด recovery หรือใช้คำสั่ง
telinit 3

4. ติดตั้ง driver ใหม่
sudo sh ./to/where/you/driveris.run

5. สวดมนต์อวยพรขอให้สำเร็จ :p

ref: http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=171934

ผลลัพธ์เครื่องที่ห้อง SIG หลังจากติดตั้งแล้ว

System -> Preferences -> NVIDIA X Server Settings