คำสั่งจัดการ network บนลีนุกส์

การกำหนด default  gateway  ให้กับ interface

route add default gw XXX.XXX.XXX.XXX dev eth0
Advertisements